Úvod / Zasady i warunki

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEB STRÁNKY

Akákoľvek osoba môže reprodukovať ktorúkoľvek časť materiálu na týchto internetových stránkach za nasledovných podmienok:
materiál sa môže používať len na informačné a nekomerčné účely
nemôže byť žiadnym spôsobom upravovaný, resp. menený

Presnosť/Správnosť tejto stránky
Tieto internetové stránky môžu obsahovať neúmyselné nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto budú opravené podľa uváženia GO! Express & Logistics, keď sa nájdu . Informácie na týchto internetových stránkach sa pravidelne aktualizujú, čím môže dôjsť k nepresnostiam. Internet je vedený nezávisle na tisíckach miestach na celom svete, preto niektoré informácie, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom týchto internetových stránok, môžu pochádzať zo zdroja mimo GO! Express & Logistics. V dôsledku toho GO! Express & Logistics vylučuje akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za tento obsah.

Vírusy

GO! Express & Logistics vyvíja veľké úsilie, aby vylúčila vírusy z týchto internetových stránok, ale toto vylúčenie nedokáže zaručiť a za vírusy nepreberá žiadnu zodpovednosť. Prosím použite všetku primeranú ochranu pred sťahovaním informácií z týchto internetových stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Služby, obsah a informácie nachádzajúce sa na tejto web stránke sú poskytované „ako sú“. Informácie na týchto internetových stránkach sa poskytujú bez záruky, vrátane všetkých záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel, alebo neporušenia práv tretích strán. Ak uzatvárate obchody ako spotrebiteľ, týmito ustanoveniami nie sú dotknuté vaše existujúce zákonné práva, ktorých sa nemôžete zrieknuť. Súhlasíte s tým a potvrdzujete, že tieto obmedzenia a odmietnutie zodpovednosti a poskytnutia záruk stanovené v týchto obchodných podmienkach sú spravodlivé a primerané.

Produkty a služby

Produkty a služby uvedené na týchto internetových stránkach podliehajú Zmluvným podmienkam GO! Express & Logistics.

WebAdmin