Úvod / Ochorna danych

OCHRANA DÁT

Spoločnosť GO! Express & Logistics (ďalej ako “GO!”) s potešením prijíma, že ste navštívili jej webovú stránku a máte záujem o našu spoločnosť, produkty a služby. Je pre nás dôležité ochraňovať vaše osobné údaje počas celého obchodného procesu.

Ďalej vysvetľujeme, aké informácie GO! zbiera, keď navštívite našu webovú stránku, a ako sa tieto informácie používajú.

Osobné údaje
Osobné údaje predstavujú konkrétne informácie o osobných a faktických vlastnostiach v súvislosti s určitou fyzickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorú možno špecifikovať. Patria sem informácie ako Vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré sa nedajú priamo spojiť s Vašou skutočnou totožnosťou – ako sú obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky – nemožno pokladať za osobné údaje.

Využívanie a odovzdávanie osobných údajov
Používame osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili výlučne na technickú administráciu webových stránok a plnenie Vašich želaní a požiadaviek, čiže predovšetkým na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na reagovanie na Vaše požiadavky. To nám zase pomáha zlepšovať služby, ktoré Vám poskytujeme, a uľahčovať a sprístupňovať Vám obsah a služby našej webovej stránky.

Iba keď vopred dáte svoj súhlas alebo – ak to vymedzujú právne predpisy – nevzniesli ste nijakú námietku, použijeme tieto údaje na prieskumy v súvislosti s produktom a na marketingové účely.

GO! nezdieľa, nepredáva, neprenáša či ináč nerozširuje Vaše osobné údaje tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo. Napríklad môže byť potrebné odovzdať Vašu adresu a údaje objednávky našim dodávateľom, keď si objednáte produkty.

Používanie cookies
“Cookies” sú malé súbory, ktoré nám umožňujú uchovávať informácie súvisiace s Vaším osobným počítačom a Vami, používateľom, konkrétne pokým navštevujete jednu z našich webových stránok. Cookies nám pomáhajú určiť, ako často sa vstupuje na naše internetové stránky ako aj počet používateľov. A pomáhajú nám konfigurovať naše ponuky, aby boli pre Vás čo najvhodnejšie a najúčinnejšie.
Cookies analytiky Google (Google analytics cookies) používajú Vašu IP adresu ako rozpoznávanie, avšak neidentifikujú Vás ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa zbierajú v anonymnej podobe. Cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše miestne stránky a používajú informácie na zostavovanie správ a aby nám pomohli zdokonaľovať miestne stránky.

Možnosť je, aby ste sa odhlásili zo sledovania prostredníctvom Google Analytics

Bezpečnosť
GO! prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou alebo zneužitím.

Právo na informácie
Na základe písomnej požiadavky Vás poinformujeme o tom, aké osobné údaje (napr. meno, adresa) sme o Vás uchovali.

Zmeny vyhlásenia o ochrane údajov
Pravidelne revidujeme naše vyhlásenie o ochrane údajov.

GO! si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje vyhlásenie o ochrane údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Prosím, spätne si to často kontrolujte, aby ste sa informovali o všetkých zmenách. Používaním webových stránok GO! súhlasíte s touto politikou dôvernosti.

Toto vyhlásenie sa naostatok aktualizovalo dňa: 08 05. 2014.
 

WebAdmin